KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KUPUJĄCYCH VOUCHERY

Informacja o Administratorze Danych:
Administratorem Twoich danych osobowych jest CoreClinic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Droga Dębińska 10c, kod pocztowy 61-555 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000763964, NIP: 7831794905, REGON: 382117660 (dalej jako „My”).

Kontakt:
Możesz się kontaktować z nami korespondencyjnie pod adresem: ul. Droga Dębińska 10c, 61-555 Poznań lub mailowo: rejestracja@coreclinic.pl

Cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
W zakresie oferowania przez nas do sprzedaży voucherów na nasze usługi, przetwarzamy Twoje dane osobowe:
a) imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu wystawienia imiennej faktury VAT,
Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach:
a) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b) w celach podatkowych i rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o rachunkowości,
c) udokumentowania w naszych rejestrach, że zakupiłeś voucher na nasze usługi, na konkretną kwotę (art. 6 ust. 1 lit f RODO) .
d) Twoje dane kontaktowe – numer telefonu, adres e-mail na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jakim jest potwierdzenie zakupu oraz otrzymanie vouchera
W przypadku, gdy zakupisz od nas produkty marki PUROMEDICA będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6ust. 1 lit c RODO, w celach rachunkowo – rozliczeniowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które mogą powstać w związku z łączącą nas umową sprzedaży.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych łączących Ciebie z nami oraz z uwagi na względy podatkowe przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane.

Twoje prawa:
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Tobie, w granicach określonych w przepisach prawa oraz w stosownym przypadku, następujące prawa:
1) prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania;
2) prawo do żądania usunięcia swoich danych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na nas oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
3) prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:
W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne do wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane następującym grupom podmiotów:
• podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, w tym:
– firmie prowadzącej rachunkowość Spółki,
– firmie obsługującą naszą stronę internetową

Dobrowolność podania danych osobowych:
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży vouchera, wystawienia imiennej faktury VAT lub rozpatrzenia reklamacji.

Informacja dotycząca przekazywania danych do państw trzecich:
Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich, z zastrzeżeniem sytuacji, które opisujemy powyżej.