KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZA
COREclinic sp. z o.o. sp. k.

Mając na względzie treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, tzw. RODO) które obowiązuje od 25 maja 2018 r. oraz przywiązując ogromną wagę do prawidłowości i transparentności przetwarzania i ochrony przez COREclinic sp. z o.o. sp.k. danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.  

Administratorem Twoich danych osobowych jest COREclinic sp. z o.o. sp. k., ul. Droga Dębińska 10c,
61-555 Poznań, NIP: 7831794905.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod numerem telefonu +48 511733877 albo pisząc maila na adres rejestracja@coreclinic.pl.

Wymagamy podania przez Ciebie niezbędnych danych osobowych, które będziemy przetwarzać w celu prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usług zdrowotnych zgodnie z art.25 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta oraz w celu komunikacji korzystania z usług /otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, odwołania lub przełożenia wizyty, jak również informacji o medycznej działalności COREclinic/.

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do świadczenia usług na Twoją rzecz, po czym usuniemy je z zasobów COREclinic sp. z o.o. sp. k. w terminie po 20 latach licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach co określa art. 29 Ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pamiętaj, że masz prawo do:

  • dostępu do Twoich danych osobowych,
  • sprostowania Twoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • przenoszenia Twoich danych osobowych.

Twoje dane osobowe nie będą profilowane, ani przekazywane, chyba, że będzie to konieczne dla tego, aby świadczona przez nas dla Ciebie usługa mogła zostać prawidłowo wykonana. Możemy oczywiście przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym, jeżeli będzie to wymagane przez przepis prawa.

Twoje dane osobowe mogą być także ujawniane podmiotom wspierającym działania COREclinic
sp. z o.o. sp. k., takim jak serwisanci i dostawcy systemów informatycznych, w tym urządzeń informatycznych na których te dane są przetwarzane, kancelarie księgowe, prawne i podatkowe, firmy consultingowe i audytorzy, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, dostawcy serwerów, w tym firmy obsługujące te serwery, z którymi zostały podpisane umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych.